Zásady zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) společnosti NORANET-CZ, a.s., se sídlem Roudnická 452/20, Střížkov, 182 00 Praha 8, IČ: 26121875

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů slouží k tomu, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak společnost NORANET-CZ, a.s. vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich produktů a služeb. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji našich produktů a služeb nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem vašich osobních údajů je společnost NORANET-CZ, a.s., se sídlem Jihlavská 612, 14000 PRAHA 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6194, IČ: 26121875. Veškeré dotazy a připomínky týkající se ochrany osobních údajů můžete zasílat buď poštou na adresu:
NORANET-CZ, a.s.
Beranových 130
199 00 Praha 18
nebo rovněž e-mailem na adresu info@noranet.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: https://www.noranet.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI PRODUKTŮ A SLUŽEB

Abychom vám mohli dodávat naše produkty a služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy (případně náš oprávněný zájem, zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob). V našich systémech zpracováváme údaje: jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, IČ, DIČ (to může u fyzické osoby obsahovat rodné číslo), adresa umístěného klientského zařízení, GPS souřadnice přípojného místa, IP adresa, MAC adresa, sériové číslo, SSID a heslo k Wi-Fi, fotografie zařízení, provozní a lokalizační údaje podle 357/2012 Sb. Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo kdykoli požádat o bezodkladné vymazání vašich dat z našich systémů.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Vaše osobní údaje můžeme využívat pro zasílání důležitých informací, oznámení a zajímavých nabídek souvisejících ať už přímo s vašimi službami nebo s produkty a službami naší společnosti obecně. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení);
  • kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa);
  • údaje o produktech a službách, které jsme vám dodali;

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných sdělení, a to na základě vašeho souhlasu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. V takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto subjekty jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů a naše společnost má s těmito subjekty uzavřenou smlouvu, která problematiku zpracování osobních údajů řeší v souladu s platnou a účinnou legislativou. Pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost NORANET-CZ, a.s. jakožto správce osobních údajů oprávněna osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ DAT

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů. Osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou školeny a vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.